Lesebuch Ferdinand Krüger

Artikel-Nr.: 978-3-89528-947-7
8,50
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


To Geistlik studeeren, dat hedde vüör Di met't Liäwen spielen un dat Liäwen narren. Aower Faßelaowend duert män eenen Dag un dann kümp dat Askenkrüß up de Stärne – Beßmoder segg ümmer, Du wäörst en Eegenpaß van'n Jungen – un dat segg ik met. Du gongst ümmer Dine eegenen Wiäge un leit's Di kinen nuffk in'n Nacken giewen. Dat paßt appatts nich vüör en geistliken Hären, un Du läggst Di baolle in de Haore met de haugen Härens in Mönster, – dat wäör dann dat Askenkrüß an'n Askermiddewiäken.
aus: Iärwschaden, Kap. XXV

 

Auch diese Kategorien durchsuchen: Nylands Kleine Westfälische Bibliothek, Zur Literatur des 19. Jahrhunderts, Krüger, Ferdinand, Gruhn, Klaus